Köp nu. Betala sen. Klarna.

Caparica Invest AB, org. nr 556998-1755, Stormgatan 3, 504 64 Borås, Sverige (”Lenoites”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Lenoiter.

1. DATASKYDDSOMBUD
Lenoites har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att Lenoites behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. För att ta del av kontaktuppgifter maila lenoites@lenoites.com

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får om dig från annat. Personuppgifter som du lämnar till oss När du genomför en köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar användarkonto, tecknar försäkring, använder tjänster på vår sajt, våra sociala medier eller tar i anspråk dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen kommer du att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du genomfört ett köp hos Lenoites, när du kontaktar oss och när du använder vår sajt, ditt användarkonto eller sociala medier (Facebook, Instagram) kommer att samla in personuppgifter om dig. Sådan information är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidzon, data som samlas in från cookies, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss ​​såsom bland annat inspelade ljudfiler, information om dina surfvanor (så som geografisk plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, dina intressen samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter), sök - och köphistorik, ordernummer, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt och kontosaldo och om du har köpt din vara på kredit, betalningsinformation, samt din aktivitet på våra sidor, sociala nätverk samt på vår sajt. Personuppgifter om dig som vi får från annan Lenoites kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och Lenoites behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer Lenoites att informera dig som tredje del av behandlingen.

3. VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För kundservice och administration av kundförhållande
Vi behandlar namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer, e-postadress, köphistorik, ordernummer, betalningsinformation och inspelade ljudfiler från din kontakt med oss ​​i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Vi kommer att behandla ditt personnummer för det fall du väljer att använda detta för att hämta dina adressuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder inom ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera våra produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För kreditgivning
Vi behandlar uppgifter dig och ditt köp för att begära att du ska genomföra köp på kredit. Vi kommer av den anledningen att behandla ditt kundnummer, din köphistorik, kreditinformation såsom t.ex. din beviljade kredit samt ditt personnummer. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

För marknadsföring
Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din aktivitet på våra sidor, din köphistorik, ordernummer, data som samlas in från cookies och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden samt påminnelser om varor som är kvar i din varukorg till dig via e-post, sms, ”push-meddelanden” eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Lenoites eller i samband med din köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke genom att kryssa ur kryssrutorna på vår sajt. När vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ”push-meddelanden” med marknadsföring till dig är den rättsliga grunden samtycke. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivera ”push-meddelanden” i din mobiltelefon och återkallar ditt samtycke genom att inaktivera ”push-meddelanden” i din mobiltelefon. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar kampanjerbjudanden och påminnelser om varor som är kvar i din varukorg till dig är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vår berättigade intresse av att kunna köpa våra produkter. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för det aktuella ändamålet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För automatiserat beslutsfattande eller profilering
För att kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden till dig kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter om dig. Sådana uppgifter är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidzon, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, sök- och köphistorik, ordernummer, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt och kontosaldo och om du har köpt din vara på kredit samt din övriga aktivitet på våra sidor, data som samlats in från cookies, socialt nätverk och vår sajt. Baserat på resultatet av denna analys av ditt användbara arbete (sk profilering) ger vi dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror att du kommer att uppfatta som intressanta och relevanta för dig. Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i grad. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vår berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och, så långt det är möjligt, för att inte störa dig i onödan och för att förse dig med material, inbjudningar och erbjudanden som matchar dina önskemål och behov. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för det aktuella ändamålet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För statistik
Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För hantering av reklamationer, returer mm
Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och köphistorik i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot oss. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt konsumentlagstiftningen.

För bokföring
Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Lenoites för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, adress, mobil- och telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

4. TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av bolag som ingår i Lenoites Group-koncernen.

Lenoites kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje delen. Som exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, samarbetspartners för marknadsföring, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet. Om du gör en köp på kredit kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till Resurs Bank AB. Om du köper en produkt som omfattas av en försäkring kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den aktuella försäkringsgivaren. Samtliga dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Lenoites kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.

Lenoites kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Lenoites lämnar ut sådana personuppgifter. Lenoites kan även komma att lämna ut dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Lenoites tillgångar.

Lenoites behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder. En kopia på standardavtalsklausulerna hittar du här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

5. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som vi behandlar för kundservice och för att administrera ditt kundförhållande behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Inspelade samtal med dig behandlas i tre månader.

Personuppgifter som vi behandlar för att kunna kreditgivning behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföring i form av nyhetsbrev och ”push-meddelanden” behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt ber oss att sluta kontakta dig. I samband med detta kommer vi även, i den utsträckning som det är möjligt, att radera de personuppgifter som vi behandlar om dig relaterade till automatiserat beslutsfattande och/eller profilering. Personuppgifter som vi behandlar för annan marknadsföring än nyhetsbrev och ”push-meddelanden” behandlas under kundförhållandet och ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för att föra statistik behandlas fram till dess att aktuellt bokföringsmaterial har raderats, närmare bestämt i sju år.

Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål behandlas i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsslut.

6. DINA RÄTTIGHETER
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning). Rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning mm Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerat om dig samt begära att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att begära att behandlingen begränsas. Rätt till begränsning kan du till exempel ha om du har oväntat mot vår behandling av dina personuppgifter eller om du har begärt rättelse och du vill begränsa vår användning under tiden vi kontrollerar om personuppgifterna är korrekta. Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför.

Rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända mot direktmarknadsföring Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att meddela oss det genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkterna 7. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta/dessa. ändamål samt ta bort personuppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta att behandla dem för något annat ändamål enligt denna personuppgiftspolicy. Rätt att lämna in klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter enligt punkten 7 nedan. Du har även rätt att ge i ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Om ditt klagomål endast relaterar till ett företag i annat medlemsland i EU har du rätt att lämna in ditt klagomål till berörd datamyndighet i detta land. Här är en lista över datamyndigheter i andra länder: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

7. KONTAKTA OSS
Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post: lenoites@lenoites.com
- genom att skriva brev till Lenoites, Stormgatan 3, 504 64 Borås, Sverige